هاست لینوکس

کیفیت، امنیت، پشیبانی

هاست لینوکس - 100 مگابایت • 100 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 200 مگابایت • 200 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 500 مگابایت • 500 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 1000 مگابایت • 1000 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 2000 مگابایت • 2000 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 3000 مگابایت • 3000 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 4000 مگابایت • 4000 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمانهاست لینوکس - 5000 مگابایت • 5000 MB

 • پهنای باند نامحدود

 • اکانت ایمیل نامحدود

 • اکانت FTP نامحدود

 • ساب دامین نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • سایت قابل میزبانی 1 عدد

 • محل سرور آلمان